Tenzin Wangyal Rinpoche introduces and screens a series of 19 short videos that offer tips for parenting during the pandemic. His introductions, which summarize key points of his video teachings, are in both English and Tibetan. The short videos are in Tibetan language only at this time; translation into English and other languages may be made available in the future. Each video can be viewed via the links below.

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, many parents have faced difficult challenges. Families have been shut in during lock-down and struggling with online education and limits for video gaming, for example. From what he witnessed among friends and his own experience as a father, Tenzin Wangyal Rinpoche felt moved in 2020 to record a series of 19 short videos on parenting. He chose to release them in early 2022.

 • Live broadcast, 41 minutes: “Introduction to the Parenting Series, Part 1.” First 24 minutes in English, remainder in Tibetan
  View recording
 • Premiere, 54 minutes: Part 1 (Videos 1-6) of Parenting Series. Tibetan language only.
  བྱིས་པ་འཚོ་སྐྱོང་། སྡེ་ཚན། ༡
  View recording
 • Live broadcast, 57 minutes: “Introduction to the Parenting Series, Part 2.” First 38 minutes in English, remainder in Tibetan
  View recording
 • Premiere, 49 minutes: Part 2 (Videos 7-12) of Parenting Series. Tibetan language only.
  བྱིས་པ་འཚོ་སྐྱོང་། སྡེ་ཚན། ༢
  View recording
 • Live broadcast, 59 minutes: “Introduction to the Parenting Series, Part 3.” First 36 minutes in English, remainder in Tibetan
  View recording
 • Premiere, 55 minutes: Part 3 (Videos 13-19) of Parenting Series. Tibetan language only.
  བྱིས་པ་འཚོ་སྐྱོང་། སྡེ་ཚན། ༣
  View recording

 

The full series:

༡༽ ཕ་མའི་བྱམས་བརྩེ་ནི་རྨང་གཞི་ཡིན།

༢༽ བྱིས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས།

༣༽ ཕ་མ་དང་བྱིས་པའི་ཁ་བརྡའི་འབྲེལ་ལམ་གལ་ཆེ་བ།

༤༽ ཕ་མས་བྱིས་པར་བཀའ་བཀོད་ལས་ཀྱང་གྲོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ།

༥༽ གུ་ཡངས་དང་སྣང་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར།

༦༽ བརྩེ་བ་དང་གུད་པའི་ཁྱད་པར།

༧༽ བྱིས་པ་འཚོ་སྐྱོང་ནི་ཕ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡིན།

༨༽ ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་ལས་དང་ལས་འགན་སོ་སོ།

༩༽ ཕ་མས་མི་ཤེས་པའི་བྱིས་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པ།

༡༠༽ ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་ལས་ཕ་མའི་སྤྱོད་ལམ་གལ་ཆེ་བ།

༡༡༽ ཕ་མའི་བྱམས་བརྩེ་དང་བྱིས་པའི་རང་དབང་གི་དཀའ་ངལ།

༡༢༽ ཕ་མ་དང་བྱིས་པའི་རྩོད་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་པ།

༡༣༽ ཕ་མ་དང་བྱིས་པའི་བསམ་ཚུལ་དང་སྐད་ཆ་གོ་ནོར་གྱི་དཀའ་ངལ།

༡༤༽ རྒྱུན་དུ་ཕ་མས་ཁ་ཏ་དང་བསླབ་བྱ་རྣམས་ཞར་ཞོར་དུ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ།

༡༥༽ དྲ་ལམ་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ཚོད་འཛིན་གཉིས་ཀ་དགོས་པ།

༡༦༽ བྱིས་པའི་གུད་པ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་མི་བྱ་བར་ནུས་པ་ལ་ལམ་སྟོན་བྱ་དགོས་པ།

༡༧༽ བྱིས་པ་འཚར་ལོངས་ཀྱི་དུས་རིམ་ཀུན་གལ་ཆེ་བར་གཅེས་དགོས་པ།

༡༨༽ བྱིས་པའི་སེམས་སྟོབས་ངོ་ཤེས་ཏེ་གཉའ་མི་གཅོག་པར་ལམ་སྟོན་བྱ་དགོས་པ།

༡༩༽ དྲ་ལམ་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་གལ་ཆེ་ལུགས།